Kirkegården

En kirkegård er ikke bare en gravplads for de døde – den er også et sted, hvor de levende kan mindes og finde ro og rum til eftertanke i smukke, velplejede omgivelser. Det gælder ikke mindst Bredballe Kirkegård, hvor træer, hække og anden beplantning skaber både sammenhæng og afveksling.

Kirkegården består af to afdelinger.

Gamle Kirkegård

Den ældste del af kirkegården blev indviet samtidig med Bredballe Kirke i 1907 og ligger lige ved kirken og på skråningen syd for kirken. ”Gamle kirkegård” er en traditionel dansk kirkegård med kistegravsteder omkranset af hække. De store gravsteder giver god plads til personlige gravmonumenter og beplantning.

Nye Kirkegård

Denne del af kirkegården er ikke så ny endda – den blev anlagt i 1970’erne på et stort areal øst for kirken. På dette område er der mulighed for at vælge mellem mange forskellige gravstedstyper, uanset om der er tale om en kistebegravelse eller en urnenedsættelse.  Både kister og urner kan sættes ned i gravsteder med gravsten eller i græsarealer uden gravsten (fællesgrave).

De forskellige afdelinger omkranses af hække og høje træer, der skaber en parklignende kirkegård.

Nye Kirkegård er anlagt, hvor der tidligere lå boldbaner. Terrænet er derfor meget jævnt og let tilgængeligt, også for dårligt gående og kørestolsbrugere.

Kirkegårdens kapel, kontor og mandskabsbygning ligger på Nye Kirkegård.

Læs mere om de forskellige gravstedstyper under ”Oversigt over gravsteder”. 

Oversigt over gravsteder

 Det er vigtigt, at du i samråd med dine pårørende vælger den rigtige form for begravelse/bisættelse og det rigtige gravsted for netop dig og din familie.

Oplysninger om begravelse og bisættelse findes i en folder, som kan hentes i våbenhuset eller ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Hvilke muligheder er der for pasning af gravsted?

1. Urne fællesplæne - afd. C og G. Der oprettes et legat for fredningsperioden - 15 år

2. Kistefællesplæne - ukendt eller med plade. Der oprettes et legat for fredningsperioden - 30 år.

3. Øvrige gravstedsafdelinger. Der findes tre muligheder:

a. Gravstedsejeren forpligter sig til selv at passe gravstedet.

b. Der laves en skriftlig aftale med kirkegårdslederen om pasning af gravstedet årlig regning.

c. Oprettelse af legat for fredningsperioden.  

Udvælgelse af gravsted.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren. Der udfyldes et gravstedbrev.  

Kirkegårdenes enkelte afsnit

Vedr. grundplan henvendelse til graveren 

Ny Kirkegård

Afd. A. Barnegrave Barnegravstederne afgrænses med en række begrænsningssten, hvis sætning og vedligeholdelse varetages af kirkegården. Der må anbringes ét monument på hvert gravsted.  

Afd. B. Urnegrave Gravstederne afgrænses ved fælles midterplantninger og ved plantekanter langs gravstedernes øvrige sider. Der må anbringes ét monument på hvert gravsted.  

Afd. C. Urnefællesgrav Urnefællesgraven udlægges i ét græstæppe, som passes af kirkegården. Blomster må alene henlægges på de flisebelagte arealer.  

Afd. D. Kistegrave Parkkirkegård er fortrinsvis beregnet til kistebegravelser - mulighed for urnenedsættelser. Vedligeholdelse varetages af kirkegården. Gravstenen må højst være 70 cm over terræn.

Afd. E. Urnegrave De enkelte gravsteder afgrænses indbyrdes ved fælles baghæk. Der må anbringes ét monument på hvert urnegravsted.

Afd. F. Kistegrave Gravstederne skal afgrænses med baghæk og med sidehække. Kirkegården alene varetager hækkenes plantning, klipning og vedligeholdelse Monumenterne må ikke overstige 90 cm i højden.  

Afd. G. Urnegrave Urnegravene afgrænses gruppevis af de udlagte flisegange. Der må anbringes ét monument på hvert urnegravsted.  

Afd. H. Kistegrave Gravstederne skal afgrænses med baghæk, sidehække og forhæk af Thuja occidentalis Kirkegården alene varetager hækkenes plantning, klipning og vedligeholdelse. Monumenternes højde er normalt indtil 90 cm.  

Afd. J. Kistefællesgrave Kistefællesgravene udlægges i ét græstæppe, der beplantes med fritvoksende egetræer. Det fredede græsareal vedligeholdes af kirkegården. Markering af den enkelte kistegrav er ikke tilladt.  

Gamle Kirkegård

Afd. ABCD. Kistegrave De enkelte gravsteder skal afgrænses med baghæk, sidehæk og forhæk. Gravstedshækkene må kun bestå af Thuja occidentalis. Menighedsrådet alene lader udføre og bekoste plantning af alle gravstedshække.

Gravstederne anlægges alene ved gravstedslejernes foranstaltning. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition.

Bemærk:

Grundet omlægning af afsnit D på ny kirkegård, er dette område lukket for tilgang af såvel urner som kister frem til 31/12-2019. 

Dette er godkendt af Vejle provsti.

 

Med venlig hilsen

Kirke- og kirkegårdsudvalget.