Oversigt over kirkegård

 Det er vigtigt, at du i samråd med dine pårørende vælger den rigtige form for begravelse/bisættelse og det rigtige gravsted for netop dig og din familie.

Oplysninger om begravelse og bisættelse findes i en folder, som kan hentes i våbenhuset eller ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Hvilke muligheder er der for pasning af gravsted?

1. Urne fællesplæne - afd. C og G. Der oprettes et legat for fredningsperioden - 15 år

2. Kistefællesplæne - ukendt eller med plade. Der oprettes et legat for fredningsperioden - 30 år.

3. Øvrige gravstedsafdelinger. Der findes tre muligheder:

a. Gravstedsejeren forpligter sig til selv at passe gravstedet.

b. Der laves en skriftlig aftale med kirkegårdslederen om pasning af gravstedet årlig regning.

c. Oprettelse af legat for fredningsperioden.  

Udvælgelse af gravsted.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren. Der udfyldes et gravstedbrev.  

 

 

Kirkegårdens afsnit

Kirkegårdenes enkelte afsnit

Vedr. grundplan henvendelse til graveren 

Ny Kirkegård

Afd. A. Barnegrave

Barnegravstederne afgrænses med en række begrænsningssten, hvis sætning og vedligeholdelse varetages af kirkegården. Der må anbringes ét monument på hvert gravsted.  

Afd. B. Urnegrave

Gravstederne afgrænses ved fælles midterplantninger og ved plantekanter langs gravstedernes øvrige sider. Der må anbringes ét monument på hvert gravsted.  

Afd. C. Urnefællesgrav

Urnefællesgraven udlægges i ét græstæppe, som passes af kirkegården. Blomster må alene henlægges på de flisebelagte arealer.  

Afd. D. Kistegrave

Parkkirkegård er fortrinsvis beregnet til kistebegravelser - mulighed for urnenedsættelser. Vedligeholdelse varetages af kirkegården. Gravstenen må højst være 70 cm over terræn.

Afd. E. Urnegrave

De enkelte gravsteder afgrænses indbyrdes ved fælles baghæk. Der må anbringes ét monument på hvert urnegravsted.

Afd. F. Kistegrave

Gravstederne skal afgrænses med baghæk og med sidehække. Kirkegården alene varetager hækkenes plantning, klipning og vedligeholdelse Monumenterne må ikke overstige 90 cm i højden.  

Afd. G. Urnegrave

Urnegravene afgrænses gruppevis af de udlagte flisegange. Der må anbringes ét monument på hvert urnegravsted.  

Afd. H. Kistegrave

Gravstederne skal afgrænses med baghæk, sidehække og forhæk af Thuja occidentalis Kirkegården alene varetager hækkenes plantning, klipning og vedligeholdelse. Monumenternes højde er normalt indtil 90 cm.  

Afd. J. Kistefællesgrave

Kistefællesgravene udlægges i ét græstæppe, der beplantes med fritvoksende egetræer. Det fredede græsareal vedligeholdes af kirkegården. Markering af den enkelte kistegrav er ikke tilladt.  

 

Gamle Kirkegård

Afd. ABCD. Kistegrave

De enkelte gravsteder skal afgrænses med baghæk, sidehæk og forhæk. Gravstedshækkene må kun bestå af Thuja occidentalis. Menighedsrådet alene lader udføre og bekoste plantning af alle gravstedshække.

Gravstederne anlægges alene ved gravstedslejernes foranstaltning. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition.